Planlama/Şirket Türü

ABD’de ticaret yapan kişi ve firmaları çeşitli seçenekler beklemektedir:

1- İlk akla gelebilecek olan Amerika’ya yapılacak ihracattır. Üretilen ya da satın alınan ticari mallar bu ülkeye ihraç edilmektedir.
2- İhracatın artması ile birlikte çalışanların müşterileri tanıması, satış yapması veya teknik destek sağlaması amacıyla ABD’ye gönderilmesi söz konusu olabilir.
3- Bu aşamayı geçen kişi ve firmalar ise, ABD’de şube açma yoluna gitmektedirler. Bu lube bir satış ofisi gibi çalışabilmektedir.
4- Belki de ABD’de kendisine bağlı bir şirket açma yolunu tercih edebilirler.
5- Başka bir yol ise ürünleri lisanslama veya franchise şeklinde ABD pazarına sokmaktır.
Bu seçeneklerin her birinin kendi içerisinde olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Sadece vergi kurallarını inceleyerek Amerika’daki ticari yapıyı oluşturmak yeterli olmayacağı gibi, Amerikan vergi kurallarını değerlendirmeden Amerika’da ticari bir yapı kurmak da mantıklı değildir. Amerika ile ticaret yapan bir kişi veya firmanın, düzenli olarak bir vergi danışmanı ile yaptığı ticaret ve oluşturduğu ticari yapıdan kaynaklanan vergi yükümlülüklerini değerlendirmesi gerekir. En azından, Amerika’da ticari gelir elde ediyor sayılıp sayılmama; Amerika’da bir işyerine sahip olup olmama; veya, Amerika’da sahip olunan kurumların vergi sınıfı durumlarını düzenli olarak gözden geçirmesi gerekir.

Kurum türleri
Amerika’da oluşturulabilecek ticari yapı konusunda pek çok seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerin dahil olacağı vergi sınıfı, planlamanın esasını oluşturur. Yani, bir kurumun vergi sınıfı, kurumun kendisinin ve sahiplerinin nasıl vergilendirileceklerini belirlemektedir. Amerika’da kurulabilecek belli başlı kuruluşlar aşağıdadır:
1- Temsilcilikler
2- Joint venture (Ortak girişimler)
3- Şubeler (Branch)
4- Subsidiaries (Bağlı kurumlar)
a- Şirket (Corporation)
b- Partnerships (Ortaklıklar)
c- Limited Liability Companies; LLC (Sınırlı sorumlu kurumlar)
d- Disregarded entities (Yok sayılan kurumlar)

1- Temsilcilikler:
ABD’de kurulabilecek en basit yapı temsilciliklerdir. Temsilciliklerde gerçekleştirilen faaliyetler, Amerika’da ticaret yapıyor sayılıp sayılmayacağını belirlemektedir. ABD’de ticaret yapıyor sayılmanız durumunda, vergisel açıdan nasıl değerlendirileceğinizi öğrenmek için planlama bölümünü inceleyiniz.

2- Joint venture:
Geçici bir süre bir işi gerçekleştirmek üzere kurulan ortaklıklardır. Amerikan vergi kanunlarına göre joint venture’lar ortaklık (partnership) olarak kabul edilir ve partnership olarak vergilendirilir.

3-Şube:
Şubeler Amerikan vergi kuralları açısından “işyeri” olarak değerlendirilir. Bu yüzden, Türkiye-ABD çifte vergi anlaşmasının, işyeri bulunmayan kişi veya kurumlara tanıdığı ticari gelirler üzerinden vergi ödememe hakkından yararlanamamaktadır. Amerika’da vergiye tabidir; yıllık olarak vergi formu düzenlemek ve vergisini ödemekle yükümlüdür.
Şubelerin gelirleri ve giderleri, şube ayrı bir kurummuş gibi kabul edilerek, ana merkezden ayrı olarak hesaplanır. Türkiye’de kayıt altına alınan genel yönetim giderlerinden şubeye ithaf edilebilecekler de aynı şekilde şubelerin gelirlerinden düşülebilir. Şube’nin net karı %15-35 aralığında artan oranlı vergiye tabi tutulmaktadır.
Şube karı vergisi:
Şubelerin gerçekte böyle bir ödeme olmasa dahi, ortaklarına kar payı ödemesi yaptığı kabul edilmektedir. Kar payları (temettü) üzerinden alınan stopaj vergisi gibidir ve %30 oranındadır. Net kar üzerinden ödenecek verginin yanı sıra, şube karı vergisinin de ödenmesi gerekmektedir. Yani bir yabancının ABD’de şirket kurması veya şube açması açısından vergisel açıdan bir avantaj bulunmadığı gözükmektedir.
%30 vergi oranı, çifte vergi anlaşmasından yararlanarak azaltılabilir. Ancak, maalesef Türkiye-ABD çifte vergi anlaşması böyle bir hüküm getirmemiştir. Yani, %30 vergi oranı Türk kişi ve firmaları için azaltılamayacak görünmektedir. Bu konuda detaylı inceleme için bizimle iletişime geçmenizi önermekteyiz.

4- Bağlı kurumlar:
Vergi sınıfı, kurum ve sahiplerinin nasıl vergileneceklerini belirlemektedir. Aşağıda bu kurumları ve bağlı oldukları vergi kurallarını inceleyebilirsiniz.
a- Corporations (Şirketler):
Corporations iki ayrı vergiye tabidir:
– Kurumun ödemesi gereken gelir vergisi. Aslında bu vergi türü, Türkiye’deki kurumlar vergisidir. Amerikan vergi kuralları açısından bu iki vergi türü isim olarak birbirinden ayrılmamıştır.
– Hisse senedi sahiplerinden alınan kar payı stopaj vergisi
Gelir vergisi %15-35 arasında artan oranlı olarak değişmektedir. 2009 yılı için $50,000’dan düşük kurum gelirleri, %15 vergi oranına tabidir. Yabancı hisse senedi sahipleri için kar payı (temettü) stopaj vergisi %30’dur. Bu orana çifte vergi anlaşmaları ile indirim uygulanabilmektedir.
Corporations kuruldukları eyaletlerin kanunlarına uygun olarak kurulmaktadır. Genellikle, eyaletlerin ticaret sicillerine kayıt yapılması sonucunda bir şirketin kurulduğu kabul edilir. Şirketler genellikle vergisel açıdan kolaylık sağlayan eyaletlerde kurulmaktadır. Eyalet seçimi ile ilgil bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Hisse senedi sahipleri kurumun borçlarından kişisel olarak sorumlu değildir.

b- Partnerships (Ortaklıklar):
Partnershipler iki ya da daha fazla kişinin ticaret veya iş yapmak amacıyla bir araya gelip, yazılı bir anlaşma yapmasalar dahi, kar ve zarara ortak olmak için kurdukları kabul edilen kurumdur. Partnerships flow-through yani gelir (kurumlar Türkiye için) ödemesi yapmayan kurumlardır. Partnerships’in gelir, gider, kar ve zararları ortakları tarafından elde edilmiş kabul edilir. Her ortak tüm bu kalemleri kendi vergi formunda rapor eder. Bu yüzden de kar payı üzerinden vergi ödemesi yoktur. Her ortak elde ettiği partnership karlarının vergisini, kendi vergi oranı üzerinden öder.
Her partnership’in iki tür ortağı bulunur: Genel ortak (general partner) ve sınırlı ortak (limited partner). Partnershiplerin varlık ve yükümlülükleri de ortakların kabul edilir. Ancak, general partner kurumun borçlarından kişisel olarak sorumludur. Limited partner’lar partnership’e koydukları sermaye kadar kurum borçlarından sorumlu kabul edilmektedir.

c- Limited Liability Company, “LLC” (Sınırlı sorumlu kurumlar):
LLC’ler corporation ve partnershiplerin özelliklerini taşımaktadır. Bu kurumların sahipleri, kurumun borçlarından kişisel olarak sorumlu değildir. LLC’ler corporation, partnership ya da disregarded entity olarak vergilendirilirler. LLC’ler eyalet yasalarına göre kurulmaktadır. LLC ve diğer şirket kuruluşları için tıklayınız.

d- Disregarded entities (Yok sayılan kurumlar):
Disregarded entities tek ortağa sahiptir ve bu ortaktan ayrı olarak düşünülmezler. Sahibi ve kurum tek bir kurum gibi görülür. Yani, varlıkların çoğu, gelir, gider, kar veya zarar, kurumun sahibine aittir. Kurum düzeyinde gelir vergisi bulunmamaktadır. Ancak, yabancı kurum sahipleri için şube karı vergisi bulunmaktadır. Yukarıda, şube konusu içerisinde açıklanan şube karı vergisine bakmanızı tavsiye ederiz. En çok görülen şekli tek ortaklı LLC’lerdir.

Vergi sınıfının seçimi (Check-the-box regulations)
Vergi planlamasının en önemli kavramlarından birisi, vergi sınıfının seçilmesidir. Bu kurallara check-the-box regulations adı verilmektedir. Bunun sebebi, basitçe Form 8832 üzerinde küçük bir kutunun işaretlenerek, vergi kanunları açısından kurum türünün belirlenmesidir. Bu seçim bahsettiğimiz gibi Form 8832 hazırlanarak yapılmaktadır.
İster yeni kurulan bir Amerikan firması isterse kurulmuş bir Amerikan ya da yabancı firma, vergi sınıfının seçimi her zaman mümkündür. Örneğin, Amerika’da faaliyet gösteren bir Türk şirketi vergi sınıfını seçebileceği gibi, Amerikan kişilerinin ( Amerikan vatandaşları, green card sahipleri, Amerika’da çalışan ve yaşayan kişiler, Amerikan şirketleri ve kurumları) sahip oldukları Türk ve diğer yabancı şirketleri için de vergi sınıfı seçilebilecektir.
Seçilebilecek kurum türleri:
• Corporations;
• Partnerships;
• Disregarded entitites’dir.
Sınıf seçimi, kurumunuzun yanı sıra sizin de nasıl vergilendirileceğinizi , ne tarz vergi kurallarına tabi olacağınızı ve hangi vergi formlarını göndermeniz gerektiğini belirlemektedir. Bu seçim yapılır iken bir vergi danışmanı ile görüşmenizi ve tüm olası sonuçları değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Size uygun vergi sınıfı seçimlerini, ilgili kuralları ve size uygun senaryoları sizlere detaylı bir şekilde inceleyebilir ve raporlar hazırlayabiliriz. Bunun için bizimle iletişime geçiniz.
Eğer sınıf seçimi yapılmaz ise, kurumlar varsayılan (default) sınıfa tabi olurlar. Amerikan vergi kanunlarına göre, default vergi sınıfı:
Amerikan kurumları için:
– Tek sahibi olan kurumlar: Disregarded entity
– İki veya daha fazla sahibi olan kurumlar: Partnership
Yabancı kurumlar için:
– Tek sahibi olan ve sahibi kurum borçlarından dolayı sınırsız sorumlu ise: Disregarded entity
– İki veya daha fazla sahibi olan ve sahiplerinin tamamı kurum borçlarından dolayı sınırlı sorumlu ise: Corporation
– İki veya daha fazla sahibi olan ve sahiplerinden en az birisi kurum borçlarından dolayı sınırsız sorumlu ise: Partnership

Doğrudan şirket (corporation) sayılan kurumlar
Bazı kurumlara seçim hakkı tanınmamıştır. Bu kurumlar, kuruluş biçimlerinden dolayı şirket (corporation) sınıfına girmektedir. Bu kurumların başka bir vergi sınıfına girmesi hakkı bulunmamaktadır. Bu şirketlere eyalet kanunlarına göre kurulmuş corporationlar, bankalar, sigorta şirketleri, v.b. kurumlar girmektedir. Türkiye’den anonim şirket de bu kurumlar arasındadır. Anonim şirketler, Amerikan vergi kanunlarına göre bir corporation’dır ve başka bir vergi sınıfını seçmesi mümkün değildir.
Kurum türünün ve bağlı olacağı vergi sınıfının seçimi Amerikan vergi planlamasının temelidir. Pek çok karmaşık ve detaylı inceleme gerektirir. Müthiş esneklik getirmektedir. Örneğin, Türk vergi kanunları açısından çift düzeyli (hem şirket hem de ortak) vergi ödeyen bir firma, Amerikan vergi kurallarına göre partnership olarak sınıfını seçebilir ve tek düzeyli vergi ödeyebilir. Şu ana kadar bahsedilen tüm kurallar hem Türk hem de ABD vergi sistemi açısından ayrı ayrı değerlendirilmeli ve size en uygun vergi yapısı bu şekilde oluşturulmalıdır.
ABD’de şirket türünün ve vergi sınıfının seçimi konusunda detaylı analizler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vergi Formları
Aşağıda tüm kurum türleri için hazırlanması gerekebilecek vergi formunun numarası belirtilmiştir. Bu vergi formları ile ilgili açıklamalara vergi formu merkezimizden ulaşabilirsiniz. Örneğin, Form 5471, 8858 ve 8865 Amerikan kişilerinin (Amerikan vatandaşları, green card sahipleri, Amerika’da çalışan ve yaşayan kişiler, Amerikan corporations, Amerikan partnerships ve diğer Amerikan kurumları) sahip olduğu kurumların göndermesi gereken vergi formlarıdır.
Amerikan kurumları:
Corporations: Form 1120
Partnerships: Form 1065
Disregarded entities: Sahibi olan kişi ya da kurumun vergi formu
LLC: Bağlı olduğu sınıfın vergi formu
Yabancı kurumlar:
Corporations: Form 1120-F, Form 5471
Partnerships: Form 8865
Disregarded entities: Form 8858

Bu vergi formları ile ilgili genel bilgilere (amacı, kimin göndermesi gerektiği, ne zaman ve nereye gönderilmesi gerektiği, v.b.) vergi formu merkezimizden ulaşabilirsiniz. Hangi vergi formunu doldurmanız gerektiği veya nasıl doldurulacağı konusunda bilgi almak için bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.